Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

De Koepel Zorg en Welzijn

De gemeente is verplicht zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners die daar behoefte aan hebben. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO). Het is onbelangrijk waardoor de behoefte voor zorg is ontstaan. Het kan voortkomen uit ouderdom of chronische ziekte, een psychosociale oorzaak hebben of het gevolg zijn van een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is de plicht van de gemeente Sluis er op toe te zien en ervoor te zorgen dat haar inwoners zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Burgemeester en wethouders moeten daarnaast maatregelen treffen om zowel de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen. Ook moet het college huiselijk geweld voorkomen en bestrijden.

Ter bevordering van zelfredzaamheid, participatie en beschermd wonen en opvang treft het algemene voorzieningen. Evenzo moet het college voorzieningen te treffen die mantelzorgers en vrijwilligers in staat stellen hun taak uit te voeren.

De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp inclusief de specialistische hulp ( jongeren met een verstandelijke beperking, jeugd-ggz en gesloten jeugdzorg) bij de gemeente. De Wet Publieke Gezondheid geeft de gemeente de taak om via de jeugdgezondheidszorg de gezondheid van jeugdigen te bevorderen en te beschermen onder meer door tijdige signalering en het verstrekken van vaccinaties.

Dat de gemeente deze taken en verantwoordelijkheden  maximaal oppakt en  professioneel laat uitvoeren stelt de Koepel Zorg en Welzijn centraal in haar taakstelling. Om hieraan inhoud te geven werkt de koepel samen met de RMDO, belangengroeperingen en deskundigen, waardoor goed onderbouwde adviezen kunnen worden aangeboden.

De Koepel Zorg en Welzijn stelt zich ook ten doel om haar werk een afspiegeling te laten zijn van wat leeft bij en onder de burgers van de gemeente Sluis. Behalve haar contacten met de belangengroeperingen staat de Koepel ook open voor vragen en opmerkingen van individuele burgers.

De RMDO vraagt de Koepel om zaken te onderzoeken gericht op de voorbereiding van adviezen. Gelijktijdig verzamelt de Koepel informatie over het gemeentelijk WMO-beleid in de zorg en overlegt periodiek met de gemeente over voortgang en ontwikkelingen.

De vrijwilligers en medewerkers in de Koepel Zorg en Welzijn zijn altijd op één of andere manier werkzaam in of betrokken bij de zorg– en welzijnssector of zijn deskundig op dit gebied. Zij worden geacht zich in de koepel neutraal op te stellen en te werken vanuit de gemeenschappelijke belangen van diegenen waarvoor de instellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente zich richten.