Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Nieuwsupdate Taskforce Promotie & Marketing – nummer 1 – 22 mei 2020

Aan: Alle ondernemers in de gemeente Sluis
Van: Taskforce Promotie & Marketing gemeente Sluis

Taskforce Promotie & Marketing zet de gemeente Sluis weer op de kaart tijdens en na Covid-19
In de gemeente Sluis is, in opdracht van de gemeenteraad en op initiatief van ondernemers, een Taskforce opgericht. Deze Taskforce gaat aan de slag met de promotie en marketing van onze gemeente. Hiermee willen we het ondernemersklimaat versterken. Aan de Taskforce neemt een brede
vertegenwoordiging vanuit verschillende ondernemersverenigingen en de gemeente deel (zie hieronder voor een deelnemersoverzicht). In deze nieuwsupdate lees je meer over de aanleiding en het doel van deze Taskforce.

Waarom een Taskforce?
We zijn als gemeente Sluis één van de hardst getroffen gebieden van Nederland, vanwege onze ligging en het sluiten van de grens met België. Inmiddels staat, door versoepeling van de coronamaatregelen, de deur weer op een kier. Om later –naar verwachting– weer volledig open te gaan. Aan dagjesmensen verblijfsgasten en inwoners willen we laten weten dat de gemeente Sluis er klaar voor is om iedereen te ontvangen en dat het gebied veilig is.

Aanpak
Daarom starten we vanuit de Taskforce een promotiecampagne, waarbij we ons eerst focussen op de korte termijn. Er wordt een promotiefilmpje gemaakt die de kernboodschap (je bent welkom en het is hier veilig) benadrukt. Dit filmpje lanceren we volgende week en brengen we breed onder de aandacht via offline en online media. Ook vindt volgende week een persgesprek plaats met de PZC over het doel, de aanleiding en de plannen van de Taskforce.

Samenwerking
De Taskforce werkt nauw samen met de gemeente, zodat getoetst kan worden of acties passen binnen de coronarichtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de openbare ruimte (naar aanleiding van de 1,5 meter samenleving) en het reguleren van verkeers- en bezoekersstromen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Door samen te werken laten we onze promotiecampagne voortdurend aansluiten op actuele ontwikkelingen en geldende maatregelen.

We houden je op de hoogte!
We houden je als Taskforce op de hoogte van de voortgang via nieuwsupdates. Alle leden van de Taskforce informeren hiermee hun eigen achterban, zodat zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte zijn. De volgende nieuwsupdate ontvang je eind volgende week. Vragen aan de Taskforce? Stel ze
aan diegene van wie je de updates ontvangt.

Tot de volgende nieuwsupdate!
Vriendelijke groeten,
Taskforce Promotie & Marketing

 

Overzicht deelnemers Taskforce Promotie & Marketing
Jack Werkman - Wethouder gemeente Sluis en voorzitter
Peter Ploegaert - Wethouder gemeente Sluis
Marianne Poissonnier - Wethouder gemeente Sluis
Sancho Jansen - Middenstands Vereniging Sluis
Reinout van Kampen - Vereniging Business Collectief Eenhoornstad
Jürgen Brand - Bedrijfsbelangen Vereniging Breskens
Miranda van Haneghem - Bedrijfsbelangen Vereniging Breskens
Frank de Reu - Horeca Nederland en Toeristische bedrijven
Eric van Damme - Hiswa / Recron
Frank de Puijt - Retail en contacten Inretail
Jan Smits - Vereniging Vastgoed Sluis
Richard de Jong - Verhuurkantoren
Rien Puijenbroek - Adviesraad Recreatie en Toerisme
Esther Westerweele - LEF Marketing
Martijn Anderson - Top Cadzand
Josephine Bakker - Secretariaat
Suzanne de Vries - Communicatie

De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) is een verbindend platform tussen de inwoners van de gemeente Sluis en het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad.

Sinds haar oprichting in 2008 heeft de RMDO met behulp van meer dan 100 vrijwilligers vele zaken ter hand genomen en adviezen uitgebracht aan het gemeentelijk bestuur. De Raad geeft vorm aan burgerparticipatie zoals bedoeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Burgerparticipatie is essentieel om een stem te hebben in het gemeentelijke beleid.

Burgers voor Burgers

De gemeenteraad heeft de RMDO (voorheen RMO) in 2008 ingesteld omdat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dit vereiste. Daarmee gaf de gemeente vorm en inhoud aan Burgerparticipatie. De RMDO kreeg de taak het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven in zaken die betrekking hebben op de Zorg, Welzijn en Cultuur in de gemeente Sluis. In november 2010 zijn aan deze opdracht de gevolgen en mogelijkheden, ten gevolge van krimp (ontgroening, vergrijzing en demografische ontwikkelingen) toegevoegd. Ook hier kunnen de adviezen zowel gevraagd als ongevraagd worden verstrekt.

 In 2015 is de WMO herzien en zijn de gemeentelijke verantwoordelijkheden en taken opnieuw beschreven.  Daarbij is veel aandacht gegeven aan de rechten en belangen van diegenen die vanwege hun persoonlijke situatie onvoldoende zelfredzaam zijn en niet in staat zijn te participeren in de samenleving. De gemeenteraad moet in een verordening vastleggen op welke wijze ingezetenen betrokken worden bij de uitvoering van de WMO. Daarbij moeten nadrukkelijk cliënten of hun vertegenwoordigers betrokken worden. De wetgever verwacht daarnaast ook dat de gemeente ruimte biedt voor het realiseren van eigen initiatieven van inwoners gericht op het bieden van ondersteuning in de eigen woonomgeving. Vanaf 2015 stelt de Jeugdwet de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

Burgerparticipatie is de kern van de RMDO opdracht. Daarom werken wij met:                                                                                                              

* een Koepelorganisatie Zorg en Welzijn, die belangengroeperingen en burgers verenigt die zich richten op de zorg en het welzijn van burgers met een , lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking dan wel met psychische of psychosociale problemen..

* een Koepelorganisatie Demografie & Cultuur, die zich met stads- en dorpsraden, deskundigen, bewoners en betrokkenen richt op gevolgen en mogelijkheden van veranderde samenstelling van de bevolking in de gemeente Sluis met betrekking  tot Leefbaarheid, Burgerparticipatie, het brede terrein van Cultuur en sociaaleconomische aspecten, zoals recreatie en toerisme, mobiliteit en de energietransitie.

Adviezen die de gemeente vraagt of die burgers of maatschappelijke organisaties of de RMDO zelf nodig vinden, worden in werkgroepen besproken en voorbereid. Deze werkgroepen worden samengesteld uit leden van de RMDO en de Koepelorganisaties, aangevuld met burgers die, vanwege hun kennis en ervaring, op vrijwillige basis willen meewerken om goede adviezen op te stellen.                              

De RMDO is onafhankelijk en staat vrij van politieke stromingen in de gemeente.