Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Waar haalt u straks de energie vandaan?

De woorden klimaatverandering, klimaatadaptie, energie- en warmtetransitie zijn met grote regelmaat terug te vinden in het nieuws en allerlei beleids- en wetvoorstellen. Het zal u ook zijn opgevallen dat het woord "Energietransitie" in één adem wordt genoemd met "Duurzaamheid" en mensen met woorden over elkaar heen buitelen om er tekst en uitleg aan te geven. Er zijn veel definities, maar de Commissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties beschrijft het als volgt: “Ontwikkelingen die aansluiten op de behoefte van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen”. Een definitie die ook aan de basis ligt van het in 2015 afgesloten klimaatakkoord van Parijs. Een akkoord waarmee ook Nederland heeft ingestemd en wet- en regelgeving aan heeft gekoppeld om de gemaakte afspraken te halen. Behalve in Europese en nationale, heeft zich dat ook vertaald in regionale afspraken, en heeft de provincie Zeeland de Regionale Energie Strategie (RES) bepaald. Ook de gemeente Sluis heeft zich hieraan verbonden en als inwoners van West Zeeuws-Vlaanderen hebben wij eveneens een medeverantwoordelijkheid te zorgen dat volgende generaties kunnen leven en wonen in een duurzame leefomgeving. De RMDO onderschrijft in dit kader, zoals velen, de "Trias Energetica", bestaande uit de stappen: 1: Beperk de energievraag, wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken, 2: Gebruik duurzame energiebronnen, wind, zon, waterkracht e.d. en 3: Beperk en stop op termijn met het gebruik van fossiele energiebronnen, gas en olie.


Om dit te bereiken is intensieve samenwerking tussen overheden, wetenschap/onderwijs, bedrijfsleven en burgers noodzakelijk. In aanloop naar het Visiedocument Krachtig Verbonden startte de gemeente Sluis in 2019 de werkgroep Energietransitie. Een werkgroep bestaande uit een aantal stads- en dorpsraden, ZLTO, Recron, ‘Het Duumpje’, Duurzaam Groede, Ondernemersverenigingen, de RMDO e.a. De uitkomst werd opgenomen in Krachtig Verbonden en legt de basis voor toekomstig beleid. De contouren hiervan zijn terug te vinden in de plannen voor zonneparken in Schoondijke, Breskens en mogelijk bij het energieverdeelstation vlakbij Oostburg. Ook een subsidieregeling voor het verduurzamen en aanpassen van woningen zit in de pijplijn en aan het eind van het jaar moet er een plan liggen voor de warmtetransitie. M.a.w. hoe uw huis in de toekomst van het gas af kan. 
Er moet echter nog veel meer gebeuren en het tijdig informeren en betrekken van bewoners is voor de RMDO van cruciaal en essentieel belang. Zonder draagvlak en betrokkenheid van de bewoners blijven resultaten uit en loopt de rekening voor iedereen hoog op.


Voor het beperken van de energievraag, kan met isoleren, zuinig omgaan met energie e.d. nog veel worden gewonnen. Sluis kent verhoudingsgewijs veel ‘oude’ woningen, waar veel aan kan worden verbeterd, maar hiervoor zijn betaalbare financieringsmogelijkheden noodzakelijk. Ook zien we vaker zonnepanelen op de daken van de huizen en gebouwen en als RMDO zijn we groot voorstander van deze eerste tree van de zonneladder. Zon op het land alleen daar waar het kan of echt moet en dan ook nog goed ingepast in het landschap. Wind en waterstof als energiebronnen zullen we samen met de industrie, de gemeenten Hulst en Terneuzen en de provincie moeten oppakken, terwijl het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en vervangen door duurzame bronnen de grootste en meest ingrijpende opgave zal worden. 
We hoeven als gemeente niet de koploper te zijn in verduurzaming, maar vroegtijdig samen met bewoners stap voor stap aan de slag gaan en hen ‘ontzorgen’ is wel een grote dringende noodzaak. Samen onderzoeken wat kan, samen inkopen van isolatie of zonnepanelen bevorderen, subsidies benutten, elkaar stimuleren, ervaringen delen en elkaar helpen, maken de lasten en verantwoordelijkheden beter draagbaar en bevorderen samenhorigheid.


De RMDO bepleit nadrukkelijk het opnieuw opstarten van de representatieve Energietransitie werkgroep om samen met de gemeente en deskundigen de uitdagingen en opgaven voor de komende decennia aan te gaan. Een vorm van Burgerparticipatie waarbij bewoners en ondernemers dicht bij huis aanspreekpunten krijgen en kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Het levert op deze manier de menselijke energie waarmee we gezamenlijk de fundering kunnen leggen voor een duurzame toekomst.

 

Wilt u meer weten, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen: www.rmo-sluis.nl of via ons secretariaat: secretariaat.rmdo@gmail.com

 


Samen maken we onze mooie gemeente nog mooier!