Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Jaaroverzicht RMDO 2020 en kijk op 2021

Het afgelopen jaar heeft de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) een groot aantal gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ook werden mondeling standpunten, visies en adviezen uiteengezet en toegelicht in periodieke gesprekken en overleg momenten met afzonderlijke wethouders of leden van het ambtelijk (management)team. Op deze manier wil de RMDO de verantwoordelijke portefeuillehouders en beleidsambtenaren zo goed mogelijk adviseren en bijstaan. Door de Coronamaatregelen konden helaas niet alle activiteiten doorgang vinden, zoals de publieke vergaderingen, de jaarlijkse bijeenkomst voor bewoners en het overleg met de stads- en dorpsraden. Desondanks is de RMDO erin geslaagd haar taken naar behoren uit te voeren en is het ons gelukt de gewenste adviezen over voorgenomen of bestaand gemeentelijk beleid uit te brengen zoals vastgelegd in de gemeentelijke Verordening.

 

Op welke dossiers heeft de RMDO een advies uitgebracht of standpunten gedeeld?

Vorig jaar hebben wij advies uitgebracht over de Nota Burgerparticipatie, het Visiedocument Krachtig Verbonden, de Nota Mantelzorgondersteuning en Waardering, het Beleidsplan Sociaal Domein, Aangepaste Verordening Jeugdzorg 2021, de Nadere Regels Jeugdverordening en de Nota en enquête ‘Begraven in Sluis’.

Andere onderwerpen waarover we standpunten en visies hebben uitgebracht, zijn de Jeugdzorg (situatie Intervence), Streekpromotie West Zeeuws-Vlaanderen, de woningmarkt in relatie tot Krachtig Verbonden, de communicatie van en door de gemeente, grensoverschrijdende mobiliteit, toeristische verhuur en 2de woningen in de kernen. Ook heeft de RMDO intensief deelgenomen aan de Adviescommissie Recreatie & Toerisme (ART) en o.a. geadviseerd over de Kadernota Recreatief Verblijf, de Foodregio en vele andere onderwerpen. Namens de ART maakten we ook deel uit van de Taskforce Promotie & Marketing en waren we als RMDO actief in de gemeentelijke werkgroep Energietransitie.

In september is het initiatief gestart de samenwerking tussen de 13 musea te bevorderen en te faciliteren. Hierop is enthousiast gereageerd en wordt nu samen met de gemeente uitgewerkt in een visiedocument en plan van aanpak. Een gezamenlijk promotieplan van de musea is inmiddels opgesteld en wordt uitgevoerd.

Door het jaar heen wordt periodiek overleg gevoerd met het college en afzonderlijke wethouders over onderwerpen in hun portefeuille. Dit doen we ook met de gemeentesecretaris en een lid van het managementteam over o.a. de werkwijze en de communicatie van de gemeente. Op de inhoudelijke dossiers wordt goed samengewerkt met de verschillende beleidsambtenaren.

En, om beter in beeld te brengen waar we ons allemaal mee bezighouden, komt u ons sinds het afgelopen najaar maandelijks tegen in Rondje West. Door steeds een specifiek onderwerp uit te lichten, willen we de inwoners van de gemeente Sluis informeren over en betrekken bij de zaken die spelen binnen de gemeente.

 

Vooruitblik 2021

Ook in 2021 staat er een groot aantal onderwerpen op de jaarplanning van de RMDO. We noemen bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe Omgevingswet (in relatie tot Burgerparticipatie), de eerste evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein, de uitwerking van de Streekpromotie i.s.m. de Zwinstreek, het Mobiliteitsplan, Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen, het dossier Wonen/Bouwen, arbeidsmarkt & onderwijs en de beleidsplannen Speelvoorzieningen (speeltuinen) en Kindvoorzieningen (basisschool en kinderopvang). Verder is het de bedoeling dat er in het kader van Burgerparticipatie een 3e Burger aan Zet bijeenkomst wordt georganiseerd. Dit uiteraard als de Coronamaatregelen het toelaten.


Samen maken we onze mooie gemeente nog mooier!


Downloads

RMDO Brief Dreigende Sluiting Spoedzorg Oostburg 29032021
PDF – 88.6 KB 14 downloads
Artikel Rondje West Maart 2021
PDF – 161.8 KB 22 downloads