Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Gezondheid is van iedereen en een positieve kijk op gezondheid.

Met deze twee uitspraken gaat de gemeente Sluis samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen aan de slag om gezamenlijk een nieuw regionaal gezondheidsbeleid in Zeeuws-Vlaanderen voor de komende 3 jaar op te stellen.

Afgelopen februari is visiedocument Krachtig Verbonden 2021 door de gemeenteraad van Sluis aangenomen. In dit document wordt de visie voor de komende vier jaar vastgelegd, hetgeen betekent dat alle komende beleidsstukken een grondslag vinden in dit document.


We kunnen in Krachtig Verbonden de volgende doelstellingen vinden die in grote mate van toepassing zijn op  het vast te stellen gezondheidsbeleid:

  • Sluis is een gemeente met een prettig, gezond en veilig leefklimaat.
  • Sluis is een gemeente voor en door de inwoners. We betrekken de inwoners bij beleidsvorming en zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen. Burgerparticipatie!

Gezondheid is van iedereen. Daarmee wordt bedoeld dat zoveel mogelijk partijen betrokken dienen te worden met het vast stellen van nieuw beleid. Hierbij valt in de eerste plaats te  denken aan de bewoners zelf.  Verder zijn  ook  zorgaanbieders, bedrijven, ondernemers, wooncorporaties, scholen en maatschappelijke organisaties van belang en natuurlijk de gemeente zelf.


Wat wordt verstaan onder positieve gezondheid?

Gezondheid is het vermogen van mensen om met ziekten, beperkingen en tegenslagen om te gaan.(Huber, 2012). Deze definitie van gezondheid is verder uitgewerkt en breed omarmd in de landelijke gezondheidsnota. Deze dient als basis voor de regionale Zeeuws-Vlaamse nota. Het gaat hier om een veel bredere kijk op gezondheid: niet wat je niet kan, maar  wat je juist wel kan! Niet alleen de lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook het algemeen welbevinden, het vermogen je aan te passen, eigen regie veerkracht, participatie en zingeving. Deze benadering van  gezondheid levert een veel bredere kijk op, een kijk die zelfredzaamheid en regie van de bewoners bevordert. Het  betekent ook dat er winst gehaald kan worden buiten het gezondheidsdomein, bijvoorbeeld het verminderen van stress door hulp bij schuldhulpverlening en arbeidsbemiddeling.  Bij ouderen eenzaamheid  aanpakken, aanpassing in de omgeving door stimuleren van ontmoetingsplaatsen zoals dorpshuizen, dementievriendelijk Sluis enz, kunnen een betere aanpak zijn dan alleen aandacht voor een gezonde leefstijl.


Het lokale gezondheidsbeleid volgt de landelijke visie waarin aandacht is voor meer lokale vraagstukken. Er worden vier speerpunten genoemd.

1.Gezondheid in  de fysieke en sociale omgeving: De omgeving waar mensen wonen, werken en leven heeft direct invloed op iemands sociaal en fysiek welbevinden. Zo kan een gezonde leefomgeving je uitdagen meer naar buiten te gaan, waardoor je meer gaat bewegen en overgewicht zo buiten de deur houdt. Een parkje  in de buurt met een bankje  in de zon of schaduw  nodig uit voor een praatje terwijl kinderen lekker spelen. Daarom heeft de door de gemeente Sluis in de loop van dit jaar vast te stellen Omgevingswet. In deze wet wordt samen met de inwoners bepaald hoe de omgeving  zal worden ingericht en heeft daardoor direct verband met gezondheid. Het actief deelnemen van bewoners om  samen na te denken over je omgeving, verbind het op te stellen gezondheidsbeleid direct met de Omgevingswet.

2.Gezondheidachterstanden verkleinen: Er bestaat een verschil in levensverwachting tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status,  dit verschil in aantal jaren goed ervaren gezondheid bedraagt bijna 15 jaar.  Al op jonge leeftijd beginnen met met een gezonde leefstijl, is hier bij belangrijk.

3.Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassene: Zeker nu na een jaar  corona. Wat weten we eigenlijk hoe het echt met jongeren gaat? Hoe gaan ze om met deze situatie, hun sociale contacten, opleiding, sporten, seksualiteit, alcohol, roken en drugs? In een vergrijzende samenleving zoals, Zeeuws-Vlaanderen, is het juist zo belangrijk dat er veel aandacht aan de jeugd wordt besteed en samen met hun goede programma’s ontwikkeld worden. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om deze doelgroep te betrekken.

4.Vitaal ouder worden: We willen allemaal langer thuis blijven wonen als we ouder worden, ook de overheid spreekt over zelfredzaamheid, want de kosten in een vergrijzende samenleving lopen op en de zorg voor ouderen wordt moeilijker als er relatief  veel ouderen zijn en  weinig zorgpersoneel. Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat ouderen gezellig en veilig in hun buurt kunnen blijven wonen, blijven bewegen en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij?


Deze onderwerpen komen aanbod in het dit jaar samen te stellen regionaal gezondheidsbeleid. Belangrijk is dat we dit samen doen en actief mee denken hoe we dit gaan doen. In een samenleving die nog steeds op slot zit is dit een grote uitdaging, maar door actief mee te denken en doen komt er een plan op tafel dat door iedereen omarmd wordt.

Kortom, zoals we kunnen lezen in de visie van krachtig verbonden: we betrekken de bewoners bij beleidsvorming en zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen! Een mooie uitdaging voor ons allemaal.

De koepelorganisaties Zorg en Welzijn en Demografie en Cultuur van de RMDO denken actief mee in de totstandkoming van het Regionaal Gezondheidsbeleid. We roepen alle betrokkenen op dit ook te doen.

Zie voor verdere informatie:

https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Adviesraden_en_overlegorganen/RMDO

 


Samen maken we onze mooie gemeente nog mooier!


Downloads

Nieuw

Adviesreactie Wonen En Bouwen Mei 2021
PDF – 122,4 KB 63 downloads
RMDO Brief Dreigende Sluiting Spoedzorg Oostburg 29032021
PDF – 88,6 KB 109 downloads
Adviesreactie Kindvoorzieningen 21 April 2021 1
PDF – 389,0 KB 78 downloads
B W Reactie RMDO Advies Kindvoorzieningen
PDF – 1,6 MB 29 downloads
Musea Beter In Beeld Rubriek Rondje West April 2021
PDF – 95,0 KB 76 downloads