Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling
De Koepel Demografische Ontwikkeling (KDO) is onderdeel van de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO), maar heeft een enigszins andere doelstelling dan de andere twee koepels (Zorg en Welzijn&Cultuur). Deze zijn gericht op het gevraagd en ongevraagd adviseren aan B&W van de Gemeente Sluis rondom zaken betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de uitvoering daarvan door de gemeente.
De KDO is niet aan deze wet gekoppeld, maar is ingesteld om over een breed spectrum van onderwerpen te anticiperen op verwachte demografische ontwikkelingen zoals bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening en de mogelijke gevolgen daarvan die van invloed zullen kunnen zijn op de leefbaarheid en ontwikkeling van de regio. Van de KDO wordt verwacht oplossingsrichtingen hiervoor aan te geven, die eventuele negatieve gevolgen kunnen voorkomen en zo mogelijk kunnen ombuigen.
Op dat brede terrein wil de KDO de burgerparticipatie vorm geven door gevraagd en ongevraagd de Gemeente te ondersteunen met adviezen. De KDO gaat daarbij op vergelijkbare wijze te werk als de andere koepels, namelijk met werkgroepen samengesteld uit geïnteresseerde en op het betreffende thema deskundige burgers. En door raadpleging van personen en partijen die op de verschillende thema’s een relevante rol spelen