Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Koepel Demografische Ontwikkeling

De Koepel Demografische Ontwikkeling is onderdeel van de RMDO, maar heeft een enigszins andere doelstelling dan de koepels Zorg & Welzijn en Cultuur.

 

De Koepel Demografische Ontwikkeling is  ingesteld om over een breed spectrum van onderwerpen te anticiperen op verwachte demografische ontwikkelingen. Het gaat dan om bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening en de mogelijke gevolgen daarvan die van invloed zullen kunnen zijn op de leefbaarheid en ontwikkeling van de regio.

Van de Koepel Demografische Ontwikkeling wordt verwacht oplossingsrichtingen hiervoor aan te geven, die eventuele negatieve gevolgen kunnen voorkomen en zo mogelijk kunnen ombuigen.

 

Op dit brede beleidsterrein, waaronder verschillende zaken vallen, variërend van ruimtelijke ordening en woningbouw tot onderwijs en (openbaar) vervoer en recreatie en toerisme wil de KDO de burgerparticipatie vorm geven door gevraagd en ongevraagd de gemeente te ondersteunen met adviezen en ideeën.

De KDO gaat daarbij op vergelijkbare wijze te werk als de andere koepels, namelijk met werkgroepen samengesteld uit geïnteresseerde en op het betreffende thema deskundige burgers. En door raadpleging van personen en partijen die op de verschillende thema’s een relevante rol spelen. De KDO heeft de ambitie proactief te zijn en op basis van feitelijke ontwikkelingen en mogelijkheden te kijken naar de toekomst en bij te dragen aan een vitale en duurzame plattelandsgemeente.