Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Iedere inwoner van de gemeente Sluis wil genieten van een zeker niveau van welzijn in onze gemeenschap. We streven naar een goede sociale samenhang en leefbaarheid in de Gemeente Sluis met een breed aanbod van voorzieningen. Er is al heel veel. Weinig mensen weten dat er meer dan 200 verenigingen, stichtingen en clubs actief zijn in de Gemeente Sluis. Dit is niet alleen voor sportieve activiteiten maar ook voor muziek, dans, theater, toneel, natuur, beeldende kunst, etc.
Al deze verenigingen worden bemensd door vrijwilligers die hun schouders zetten onder alles wat voor hun vereniging belangrijk en nodig is. Een actieve vorm van burgerparticipatie!

Vreemd genoeg blijkt, dat sommige van deze clubs weinig weten over anderen in de gemeente. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de vroegere onafhankelijkheid van de verschillende kernen. Je organiseerde zaken voor je dorp. Dat was belangrijk!

De wereld om ons heen is veranderd. Mensen zijn mobieler en we rijden zonder probleem van het ene eind van de gemeente naar de andere. De activiteiten die we ontplooien zijn plotseling ook interessant voor inwoners van andere kernen en meer nog, ook voor de toeristen/passanten in de gemeente Sluis. Het kijken naar gemeenschappelijke zaken wordt dus belangrijk.

De Koepelorganisatie Welzijn & Cultuur richt zich op het samenbrengen van gemeenschappelijke interesses en bewerkstelligt dat deze een bijdrage gaan vormen voor de sociale samenhang en leefbaarheid van de Gemeente Sluis.

In de Koepelorganisatie hebben leden van vele verenigingen zitting. Ze praten over vele zaken, organiseren werkgroepen en verzamelen belangrijke informatie die de RMDO gebruikt om de Gemeente Sluis te adviseren over het beleid in deze sector.

De gemeente Sluis heeft een beleid voor Cultuur. De RMDO en haar Koepel Cultuur stellen zich ten doel om aan dit beleid een zodanige bijdrage te leveren dat het een afspiegeling vormt van wat binnen de gemeenschap leeft. De Koepel Cultuur stelt zich ook ten doel om het onderwijs in kunst, cultuur, natuur en overige welzijnsvormen te stimuleren. Tevens wil de RMDO zich inzetten om het rijke cultuuraanbod van de gemeente meer bekend te maken en meer en beter te integreren in de gehele promotie, marketing en positionering van de gemeente en daarmee tevens een sterke verbinding leggen tussen de toeristische kuststreek en het cultuur historische achterland.

In de Koepel Cultuur lopen de contacten met de burgers via de verenigingen, clubs, stichtingen, belangenverenigingen etc. De stads- en dorpsraden hebben in dit circuit een belangrijke plaats in en nemen in toenemend mate een cruciale plaats in bij de discussies binnen de Koepel en in de werkgroepen.